Regulamin zajęć

 1. Organizatorem zajęć jest Kużnia Talentów.
 2. Osoby uczestniczące w kursach organizowanych przez Kużnia Talentów obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć Kużni Talentów oraz regulaminu obiektu, na którym odbywa się kurs.
 3. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu kursu.
 4. Zajęcia odbywają się w trzech trymestrach.
 5. Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie, o ile są miejsca w danej grupie.
 6. W zajęciach biorą udział dzieci od 4 miesiąca życia. Dzieci do 3 roku życia wchodzą do wody pod opieką jednego dorosłego opiekuna.
 7. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe.
 8. Za nieobecności pieniądze nie są zwracane. Odrobienie zajęć jest możliwe w takiej samej grupie wiekowej, z zastrzeżeniem że w grupie tej są wolne miejsca oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym. Odrobieniu podlegają 1 nieobecność w semestrze.
 9. Zwrot opłaty za kurs może nastąpić w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby (udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim), które uniemożliwią uczestnikowi kontynuowanie kursu lub w przypadku gdy osoba z listy rezerwowej zdecyduje się na udział w kursie. Należność za zajęcia, w których uczestnik brał udział nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku chęci kontynuacji kursu w kolejnej edycji, uczestnik powinien zdeklarować oraz opłacić uczestnictwo w kolejnym kursie najpóźniej do ostatnich zajęć kursu, którego jest uczestnikiem. Po tym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo zapisania nowych osób na wolne miejsca.
 11. Na zajęcia należy przybyć 10 minut wcześniej, przebrać się i przygotować do zajęć, następnie punktualnie zgłosić się do Instruktora.
 12. Na zajęciach uczestnicy pływają na wyznaczonych torach, a bezpośrednio po zajęciach należy opuścić basen.
 13. Rodzice odprowadzają małe dzieci do wejścia na płytę basenu i tam też odbierają je punktualnie po zajęciach.
 14. Przed zajęciami i po ich zakończeniu odpowiedzialność za osoby nieletnie w pełni ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 15. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.
 16. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora i ratownika, oraz przestrzegania regulaminu obiektu.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 18. W przypadku nie przestrzegania zapisów regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika z kursu, bez zwrotu pieniędzy.
 19. Osoba zgłaszająca się na zajęcia potwierdza, iż nie posiada żadnych przeciwwskazań do aktywnego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni oraz zobowiązuje się do przedstawienia badań lekarskich, jeśli pojawi się taka konieczność.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz zmiany zapisów podczas trwania kursu.
 21. Odwołanie lekcji indywidualnej przez którąkolwiek ze stron odbywa się najpóźniej dzień przed zaplanowaną lekcją. W przeciwnym razie strona, która odwołuje zajęcia zobowiązana jest do zwrotu kosztów w wysokości ceny lekcji.